Zgodovina društva

 

Začetki delovanja društva segajo v davno leto 1886, ko je nekaj preudarnih krajanov ustanovilo gasilsko društvo ter s prispevki članstva in darili krajanov nabavilo najnujnejšo gasilsko orodje, med katerimi je bila vsekakor največja pridobitev gasilska brizgalna.

Drugi mejnik v razvoju društva predstavlja leto 1894, ko je na pobudo skupine mož iz Trnova in Bistrice takratna oblast izdala dovoljenje za ustanovitev Ilirsko-Bistriško-Trnovskega gasilskega društva, katerega sta sestavljali dve gasilski četi, trnovski in bistriški oddelek. Istega leta je društvo razvilo svoj prapor. Leta 1904 sta se trnovski in bistriški oddelek združila v enotno gasilsko četo. Želje gasilcev po gasilskem domu so se uresničile leta 1907 z otvoritvijo gasilskega doma. Društvo se je leta 1911 vključilo v istega leta oblikovano Postojnsko okrajno gasilsko zvezo, ter kasneje leta 1913 v Postojnsko gasilsko župo.

V času med obema svetovnima vojnama je delovanje društva stagniralo in zaživelo šele po osvoboditvi. Leta 1956, ob 70 letnici društva, je društvo razvilo nov prapor ter po potresu istega leta temeljito obnovilo in dogradilo gasilski dom ter nabavilo prvo tipizirano gasilsko vozilo z vgrajeno vodno črpalko. Po letu 1976 je sledil hiter napredek in razvoj društva, okrepilo se je delovanje društva na vseh področjih. Društvo je pričelo s postopnim nabavljanjem gasilskih vozil in opreme za zaščito in reševanje. V začetku devetdesetih let je nabavilo tudi opremo za reševanje v primeru prometnih nesreč.

V času agresije na Republiko Slovenijo so člani društva opravljali celodnevno dežurstvo ter druge naloge. Leta 1993 je društvo pridobilo koncesijo za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnem prometu ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega pomena in nabavilo sodobno opremo za intervencije ob teh nesrečah.

Večanje obsega nalog in s tem povezana nabava ustrezne opreme za učinkovito izvajanje teh nalog, je pripeljalo do velike prostorske stiske društva. Po več kot desetih letih gradnje, predvsem zaradi večnega pomanjkanja sredstev, se je društvo avgusta leta 2004 preselilo v nov gasilski dom, kateri pa do danes, kljub velikim naporom članov društva, še ni v celoti dokončan.

Danes ima društvo 139 članov, kateri aktivno sodelujejo pri različnih, tako preventivnih kot tudi operativnih, dejavnostih društva ter se udeležujejo različnih tekmovanj. Društvo redno skrbi za strokovno izobraževanje svojih članov kakor tudi ostalih krajanov in krajank ter vseskozi tudi uspešno in plodno sodeluje z DVD Opatija iz sosednje Hrvaške, s katerim je pobrateno.